Certifikační audity vybraných ITV

FotkyFoto_54087376_XS
03. červenec 2012

Certifikace systémů managementu (posouzení shody systému managementu konkrétní organizace s uznávanými kritérii) je v současné době nerozšířenějším způsobem vnějšího hodnocení – doslova v celosvětovém měřítku a napříč všemi obory činností.

Proto byl v projektu zvolen tento princip jako základní přístup k objektivnímu ověřování systémů managementu ITV-VŠ, jakožto předpokladu poskytování kvalitního vzdělávání. Jako obecná kritéria postačující výkonnosti systémů managementu se používají ustanovení mezinárodní normy ISO 9001. K tomuto základu lze připojovat detailnější požadavky, specifické pro určitý obor, avšak stále zůstává zachována struktura systému.

 1. rámci projektu je nezbytné provést pilotní ověření proveditelnosti výše popsané metodiky v prostředí ITV-VŠ. Jednak je třeba vypracovat metodiku posuzování – tj. aplikaci požadavků normy na procesy realizované v ITV-VŠ (úkol certifikačního orgánu – subjektu akreditovaného v duchu globální koncepce pro certifikaci a testování EU), jednak je třeba seznámit ITV-VŠ s tímto způsobem vnějšího hodnocení.

Výběrové řízení je proto vypisováno na získání certifikačního orgánu, který má potřebnou akreditaci (potvrzenou způsobilost) k provádění certifikace systému managementu organizací realizujících procesy vzdělávání (CZ NACE 85). Požadovanými úkony jsou postupně – vypracování metodiky posuzování, provedení pilotních auditů ve vybraných ITV-VŠ (vzorek vybere certifikační orgán ze seznamu ITV-VŠ, které se přihlásily k pilotnímu ověření; seznam předá uchazečům zadavatel VŘ) a uspořádání semináře k poznatkům získaným během pilotního ověření. Poněvadž certifikační audit nelze v rámci projektu uskutečnit ve všech ITV-VŠ (časové a finanční omezení), je navrženo, aby tento audit byl realizován na vzorku ITV-VŠ, jehož rozsah odpovídá finančním možnostem projektu a je proveditelný v čase přiměřeném trvání projektu. Aby nebylo zkráceno právo ITV-VŠ, jež nebudou zařazeny do vzorku, nebude po auditu vydán platný certifikát, pouze standardní zpráva z auditu, jež poskytne plnohodnotnou zpětnou vazbu managementu prověřovaných ITV-VŠ. Poznatky ze všech uskutečněných auditů budou formou semináře poskytnuty všem ITV-VŠ, takže přínos projektu bude dostupný všem ITV-VŠ (zajištění nediskriminačního přístupu).

 

Podrobnější informace o realizaci pilotních certifikačních auditů uvádíme níže:

 • Pro pilotní audit není nutné provádět speciální přípravu – školy k auditu předloží takovou dokumentaci, kterou aktuálně k řízení svých procesů využívají. Audit jim poskytne zpětnou vazbu z pohledu externího nezávislého subjektu.
 • Časová náročnost auditu vychází z rozsahu posuzovaného systému – orientačně lze počítat, že škola s dvěma sty zaměstnanců (akademičtí a ostatní pracovníci) mohla být zvládnuta dvojicí auditorů za dva dny. Audit ovšem probíhá tak, že auditoři hovoří s jedním či dvěma zaměstnanci a postupně se přesouvají. Audit nesmí vyřadit auditovanou organizaci z chodu!
 • Očekává se, že vybraný certifikační orgán sestaví „vzorek" ITV-VŠ jednak „velkých", jednak „středních" a „malých" (podle počtu fakult a počtů zaměstnanců), aby zjistil, jak je uplatňován systém managementu v různě velkých organizacích. Je přípustné, aby školu s více fakultami „vytvořil" z organizačních jednotek několika velkých univerzit (např. rektorát a fakulta z jedné, další fakulty z jiných škol). Je tedy možné, aby se ITV-VŠ přihlašovaly i těmito omezujícími podmínkami (např. uvedou, že mají zájem o audit na jedné nebo několika fakultách, na rektorátě a jinde ne, atp.).
 • Termín k poslání „přihlášek" k dobrovolnému pilotnímu auditu – 05.09.2012, aby bylo možné připravit seznam pro účastníky výběrového řízení.
 
Dále by vás mohlo zajímat

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty