Cílová skupina

Projekt IPN Kvalita je celkově koncipován tak, že cílová skupina nepředstavuje pouze pasivního příjemce výstupů. Naopak se očekává aktivní zapojení zástupců cílové skupiny již v průběhu procesu jejich vzniku.

Cílovou skupinu tvoří:

 1. studenti v terciárním vzdělávání
 2. aktuální i potenciální uchazeči o studium v sektoru terciárního vzdělávání (maturanti v daném roce a studenti středních škol, ze kterých je možné po splnění všech podmínek žádat o přijetí do instituce terciárního vzdělávání, také starší uchazeči z praxe o terciární studium)
 3. absolventi institucí terciárního vzdělávání (do 10 let po ukončení studia na vysoké škole nebo vyšší odborné škole)
 4. zaměstnanci institucí terciárního vzdělávání jejich management a útvary pro řízení kvality
 5. zaměstnanci vývojových a výzkumných institucí, dalších spolupracujících organizací a obecně aplikační sféry
 6. pracovníci organizací pro zajišťování a hodnocení kvality
 7. kromě uvedených cílových skupin ovlivní výsledky projektu v různé míře také následující skupiny vnějších klientů: MŠMT, AK, zaměstnavatelé, odborná i širší veřejnost v ČR i v zahraničí, státní orgány, úřady a politické reprezentace

 

K řešení projektu budou přizváni tuzemští i zahraniční odborníci v oblasti zajišťování a hodnocení kvality - akademičtí a další pracovníci ITV, představitelé profesních organizací, vnitřní a vnější zainteresované skupiny (studenti, absolventi, zaměstnavatelé, zástupci partnerských organizací a ostatních sfér společnosti). Specialisté budou zapojeni do všech oblastí a fází řešení projektu, do analýzy současného stavu zajišťování kvality a používaných systémů v tuzemsku i v zahraničí i do návrhů na jejich využití v projektu. Dále budou zapojeni do stanovení požadavků na výstupy z procesů ITV a do jejich zpětnovazebního hodnocení, do návrhů a odzkoušení dílčích i výsledných metodik a systému hodnocení.

(!)EDITOVAT

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty