Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení

Studie se zaměřuje na hodnocení kvality terciárního vzdělávání s ohledem na specifické potřeby osob se zdravotním postižením. V první části popisuje legislativu a současnou vzdělávací politiku v ČR ve vtahu k lidem se zdravotním handicapem, dále přibližuje ekonomické a sociální aspekty tohoto vzdělávacího procesu. V druhé části přináší studie návrh standardu kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením a doporučení pro implementaci výstupů studie do metodiky komplexního hodnocení kvality vysokoškolských institucí v ČR.

(!)EDITOVAT

Úvod k metodikám IPN KVALITA

Úvodní díl metodik IPN KVALITA stručně představuje cíle, východiska a návaznosti projektu, vytyčuje základní rámec přístupů, metod a nástrojů pro řídicí aj. procesy, který projekt přejímal a respektoval. Úvod k metodikám také poskytl prostor pro základní definice pojmu „kvalita“, problematiku tvorby a využívání standardů, systém řízení. Zároveň obsahuje přílohu „Přehledně o projektu“, která poskytuje v koncentrované formě základní informace o IPN KVALITA.

(!)EDITOVAT

Jak rozvíjet kvalitní vysokoškolské vzdělávání

Metodika si klade za cíl přispět ke zkvalitnění vzdělávání, proto podává návod vyučujícím, jak lépe učit, aby si studující VŠ osvojili více smysluplných znalostí a dovedností. Nabízí rovněž doporučení, jak vylepšit podmínky zavedením změn v řízení vysokých škol i ve vzdělávací politice. Klíčovým východiskem Metodiky je princip, že studující se učí to, co dělají. Metodika „Jak rozvíjet kvalitní vysokoškolské vzdělávání“ je členěna do tří částí. První se věnuje doporučením pro vyučující, druhá doporučením pro vedení škol a třetí pro vzdělávací politiku. Přílohu této Metodiky tvoří Závěrečné zprávy z pilotní implementace na vysokých školách různého typu a zaměření. Metodika navazuje na rámec již skončeného IPN Q-RAM.

(!)EDITOVAT

Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele

Problematice přípravy učitelů je nutné věnovat zvýšenou a soustavnou pozornost. Předkládaná Metodika popisuje způsob, jak zajišťovat a hodnotit kvalitu přípravy učitelů. Ukazuje se totiž, že obecná kritéria pro hodnocení kvality VŠ, tzn. „kritéria VKM“ (věda, kvalita a mobilita), nepostihují všechny výstupy, které jsou v oblasti vzdělávání učitelů podstatné, a naopak přeceňují ty výstupy, jež kvalitu učitele zásadně neovlivňují. Materiál podává nástroj pro hodnocení fakult vzdělávajících učitele jednak z pohledu vnitřního, jednak z pohledu potenciálního vnějšího procesu hodnocení – nabízí specifická kritéria takového hodnocení.

(!)EDITOVAT

Požadavky na učitelské studijní programy a obory

Materiál představuje metodický přístup zaměřený na analýzu vybrané oblasti školství, a to konkrétně na vysoké školy a fakulty připravující učitele a jejich studijní programy. Metodika je zaměřena na požadavky kladené na profesi učitele, požadavky praxe a možnosti získání učitelské kvalifikace v České republice (modely přípravy učitelů). Poznatky z proběhlé pilotáže zohledňuje Příloha tohoto materiálu – Modely přípravy učitelů, která ilustruje uplatnění zákona o pedagogických pracovnících na několika VŠ v ČR. Zároveň upozorňuje na klady, zápory a rizika jednotlivých modelů a ukazuje šíři problému, se kterými je učitelské studium spojeno.

(!)EDITOVAT

Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu)

Tato metodická příručka byla koncipována a zpracována na základě několika východisek, jež lze obecně popsat jako proměnu společensko-ekonomických podmínek, která v komerční sféře vedla v uplynulé dekádě k uplatnění zákaznického principu (odvíjí se od požadavků zákazníků / příjemců produktů); předkládaný materiál rovněž reaguje na změnu vnějších podmínek, kterou způsobilo rozvinutí stylu managementu, nazývaného jako TQM (Total Quality Management). Tyto změny musely logicky zasáhnout i akademické prostřední – poskytování vzdělávání musí být bráno jako služba. Metodická příručka podává vedení institucí terciárního vzdělávání návod, jak se přizpůsobit potřebám TQM, komplexnímu řízení kvality. Závěrečná kapitola Metodiky je koncipována jako „case study“ kvality systému řízení na Fiktivní vysoké škole v ČR.

(!)EDITOVAT

Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnosti procesů v ITV)

Materiál vychází z předpokladu, že i instituce terciárního vzdělávání (stejně jako jiné podnikatelské instituce/organizace) by měly své činnosti a procesy řídit za účelem monitorování a zlepšování pomocí tzv. ukazatelů výkonnosti procesů. Tato Metodika definuje praktický procesní postup pro stanovení ukazatelů výkonnosti pro potřeby akademického prostředí. Věnuje se rovněž problematice tzv. povinných a provozních ukazatelů výkonnosti procesů ve vztahu k hlavním, řídicím a podpůrným procesům institucí terciárního vzdělávání. Metodika popisuje 14 etap, které prakticky poslouží vysokým školám jako návodná pomůcka.

(!)EDITOVAT

Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kvality vzdělávacího procesu)

Materiál představuje stručnou rekapitulaci závěrů, kterých bylo dosaženo v průběhu řešení projektu IPN KVALITA, a to prostřednictvím vzdělávacích seminářů, workshopů či konferencí, které byly určeny cílové skupině – samotným institucím terciárního vzdělávání / vysokým školám. Předkládané „pokyny“ poslouží k vytvoření, udržování a zlepšování systému managementu vysokých škol, jenž bude orientován na dosahování kvalitních výstupů.

(!)EDITOVAT

Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ

Je zřejmé, že instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy v ČR se v současnosti nacházejí v konkurenčním prostředí (nárůst počtu VŠ různého typu, demografický vývoj aj.), ve kterém se nutně musejí chovat jako instituce poskytující služby. Aby o tyto služby byl zájem ze strany odběratelů (studenti VŠ, zaměstnavatelé absolventů VŠ, zadavatelé projektů VaV, zástupci praxe), musí být tyto služby kvalitní. Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ vychází z předpokladu, že kvalitní služba splňuje, nebo i překračuje požadavky na ni kladené. Metodika se proto zaměřuje na komplexní hodnocení kvality, které zahrnuje hodnocení výsledků (toho, čeho VŠ dosáhla v minulosti), hodnocení vytvořených předpokladů a nástrojů (toho, co a jak VŠ činí v dnešní době). Metodika, založená na EFQM (European Foundation for Quality Management) Modelu Excellence 2013, představuje důležitý nástroj, který vysokým školám umožňuje posoudit aktuální úroveň dosahované kvality dané instituce, sledovat její vývoj, vyhodnotit dopady opatření, které VŠ provádí s účelem udržení, resp. zvýšení úrovně kvality.

(!)EDITOVAT

Doporučení pro vzdělávací politiku

Tato Metodika vychází ze základního zjištění vysokoškolské pedagogiky: studující se učí to, co dělají – studující tedy musí v průběhu vzdělávání cílové znalosti a dovednosti praktikovat. Úkolem vzdělávací politiky v tomto pojetí je pomoci utvářet podmínky a prostředí pro inter/aktivní zapojení studujících spolu s vyučujícími do smysluplných vzdělávacích činností. Není naopak cílem vzdělávací politiky „zavedení reformy“, která by mocenským tlakem přinutila školu jenom změnit způsob administrativního vykazování (např. pouze nově popsat obory bez skutečných změn v činnostech studujících). Jak již zdůraznila metodika vytvořená v rámci projektu Q-RAM: než zavádět administrativním nařízením, lépe nezavádět vůbec. Rozhodně je lepší podporovat školy, obory a vyučující s vnitřní motivací pro změnu a vytvářet podmínky, aby takových vyučujících přibývalo.

(!)EDITOVAT

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty