Inovativnost projektu

V posledním desetiletí došlo v rámci Boloňského procesu k významným kvalitativním i kvantitativním změnám v terciárním vzdělávání, které zdůrazňují potřebu řízení a hodnocení kvality. V ČR však dosud není vytvořen systém, odpovídající pojetí dobré praxe v zahraničí, pro hodnocení kvality procesů uskutečňovaných v ITV. Hlavní přidaná hodnota projektu spočívá v nastavení procesů komplexního hodnocení kvality jako součásti systému TV v ČR, vytvořeného s ohledem na evropské požadavky a doporučení.

Hlavní výstupy z projektu:

 

 1. Cíle definované v KA1 pro ITV ve vzdělávání oblasti - jako nutný předpoklad pro hodnocení kvality v této oblasti činností a jako vstup do KA2 a KA3
 2. Semináře a workshopy pro cílové skupiny - současné trendy v reformě kurikula a jejich odraz v metodice hodnocení kvality studijních programů a předmětů.
 3. Publikace "Kurikulární reforma a její odraz v hodnocení kvality vzdělávání"
 4. Výsledky pilotních ověření vybraných metod hodnocení v oblasti vzdělávání a jejich kritické zhodnocení.
 5. Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kvality vzdělávacího procesu v jeho řízení
 6. Metodická příručka pro řízení kvality v procesu vzdělávání v různých typech ITV, včetně fakult vzdělávajících učitele a VOŠ
 7. Výsledky pilotních ověření vybraných metod pro vnitřní a vnější komplexní hodnocení a jejich kritické zhodnocení
 8. Metodika pro hodnocení výstupů z umělecké činnosti
 9. Metodika pro periodické hodnocení akademických a dalších pracovníků ITV
 10. Metodická příručka pro komplexní hodnocení kvality v ITV 
 11. Návrh na vybudování národního systému pro vnitřní a vnější hodnocení kvality, návrh na zřízení instituce pro hodnocení kvality v oblasti TV, návrh na jejich trvalé provozování.

 

Přidaná hodnota projektu bude sloužit orgánům a institucím státní správy a společnosti, tuzemským a zahraničním ITV, i vnitřním a vnějším odběratelům výsledků jejich činností, především zvýšením a zlepšením informovanosti o sektoru TV a jeho institucích.

(!)EDITOVAT

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty