Klíčová aktivita 1 – Stanovení cílů pro zabezpečení kvality v oblasti vzdělávání

Činnost klíčové aktivity 1 je členěna do tří oblastí: KA1-A je orientována na vlastní stanovení cílů vzdělávání, které je třeba sledovat při hodnocení kvality, KA1-B se věnuje specifické problematice fakult vzdělávajících učitele a cílem KA1-C je zmapovat hodnocení kvality v souvislosti s transformací vyšších odborných škol (VOŠ).

KA1-A (oblast vzdělávání)

 • Současná etapa rozvoje institucí terciárního vzdělávání u nás i ve světě je charakteristická stále narůstající diverzitou studentů. Prohlubující se různost studentů vyžaduje ovšem i větší různost přístupů při jejich vzdělávání. Podstatnou okolností, která zajímá uchazeče o studium, potenciální zaměstnavatele i širokou veřejnost je, co se studenti na vysoké škole opravdu naučí, za jakých okolností, jaké mají kompetence po absolvování svého oboru atp.
 • Tyto kompetence je možno nejlépe vyjádřit tzv. výstupy z učení (learning outcomes), které jasně definují cíle vzdělávání a umožňují tak hodnotit poměrně exaktně reálnou (skutečnou) míru jejich dosažení. Výstupy z učení představují soubor znalostí, schopností, dovedností a způsobilostí, které si student osvojuje a prokazuje v rámci vzdělávací jednotky (oboru, předmětu); jsou považovány za základní stavební jednotku boloňských reforem a představují specifický metodologický přístup k vyjádření a popisu kurikula. Hlavní změna proti nynějšímu stavu spočívá v tom, že se např. předmět už nedefinuje pouze z hlediska obsahu, ale jako proces, který má nějaké výsledky (výstupy).
 • Úroveň těchto výstupů by měla být předmětem hodnocení kvality. KA1-A připravuje ověření nově definovaných výstupů z učení formou řízených hospitací na některých vysokých školách a zpracováním poznatků z těchto řízených rozhovorů.

 

KA1-B (fakulty připravující učitele)


   2. a 3. dubna 2014 | Seminář – Zajišťování a hodnocení kvality přípravy učitelů v ČR 

 • Komplexní výzkum představ a šetření očekávání od fakult připravujících učitele a návrh na zapracování do systému hodnocení kvality.
 • Otázka kvality v přípravě učitelů všech stupňů škol je zásadním faktorem, který se v systému vzdělávání reprodukuje a zesiluje. Řečeno lapidárně: kvalita učitele je zdrojem (nikoliv jediným) kvality žáka a budoucího absolventa.
 • Fakulty připravující učitele se v mnoha případech dostaly do tíživé situace. Týká se to zejména pedagogických fakult. Ovšem odborně zaměřené fakulty (např. filozofické, přírodovědecké apod.) do jisté míry rezignovaly (byly dovedeny k rezignaci) na přípravu učitelů. Jaké jsou příčiny a důsledky tohoto stavu z hlediska kvality přípravy učitelů? Jak je vlastně zajištěna příprava učitelů pro střední odborné školství?
 • Klíčovými otázkami v přípravě učitelů jsou kromě kvality i otázky relevance oborových kombinací a celkového rozsahu a zaměření přípravy učitelů s ohledem na principy celoživotního učení a hodnocení kvality.
 • Výstupem KA1-B bude doporučení metod, kritérií a postupů, které vhodně pro oblast přípravy učitelů doplní obecné principy zajišťování a hodnocení kvality.

 

KA1-C (vyšší odborné školy)

 • Cílem této aktivity je připravit metodiku hodnocení při transformaci VOŠ v instituce terciárního vzdělávání. V souvislosti s hledáním této metodiky byla provedena analýza srovnatelných zahraničních zkušeností (např. Irsko).
 • V současnosti vzniká finální materiál, který nabídne těm VOŠ, které mají zájem transformovat se v instituce terciárního vzdělávání, postup při hodnocení výsledků vzdělávacího procesu, jímž procházejí studenti těchto škol.
 • Bližší okolnosti transformace VOŠ jsou ovšem mimo působnost této pracovní skupiny. O možnosti takové transformace se vedou odborné i politické diskuse již několik let a zatím nebylo učiněno žádné definitivní rozhodnutí.

 

(!)EDITOVAT

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty

Zveme na semináře „Jak rozvíjet kvalitní vysokoškolské vzdělávání – zkušenosti a doporučení“

IPN KVALITA ve dnech 6. a 13. května uspořádá diseminační semináře v oblasti vzdělávání a zvyšování kvality vzdělávací činnosti VŠ (klíčová aktivita 1). Cílem seminářů bude představit metodiku hodnocení a zvyšování kvality vzdělávacího procesu na vysokých školách, která spočívá ve vzájemném propojení definovaných výstupů z učení, způsobů vzdělávání a metod hodnocení.

Seminář – Zajišťování a hodnocení kvality přípravy učitelů v ČR

Ve dnech 2. a 3. dubna 2014 se v Kašperských Horách (hotel Šumava) uskuteční seminář klíčové aktivity 1/B – fakulty vzdělávající učitele. Seminář je určen pro rozšířený tým hodnotitelů z pilotního ověřování, řešitelům IPN KVALITA, zástupcům vysokých škol a fakult vzdělávajících učitele, učitelským asociacím, Akreditační komisi, zřizovatelům škol, členům školských výborů Poslanecké sněmovny a Senátu, zaměstnavatelům atd.

Cílem akce je seznámit vysoké školy a další aktéry v oblasti přípravy učitelů s dosavadními výstupy klíčové aktivity 1/B, umožnit diskusi k výstupům a zajistit poslední úpravy závěrů před ukončením projektu IPN KVALITA.

Postup vytváření metodiky hodnocení vzdělávací činnosti vysokých škol

Úkol klíčové aktivity 1, která se zabývá v rámci IPN Kvalita oblastí vzdělávání, je dvojí: jednak vytvořit model hodnocení základního vysokoškolského procesu (tedy procesu vzdělávací činnosti), jednak promítnout výsledky tohoto evaluačního modelu do modelu komplexního hodnocení kvality,  který je za použití metody EFQM ověřován v rámci klíčové aktivity 3 IPN Kvalita.