Klíčová aktivita 2 – Hodnocení kvality v oblasti vzdělávání

Posláním KA02 je vytvoření a ověření metodiky vhodné pro hodnocení předpokladů k dosažení kvality ITV.

 • Jako základní přístup byl na základě srovnávací studie zvolen koncept mezinárodní normy ISO 9001. Tento koncept se vyznačuje důsledným uplatňováním zásad managementu na principu zpětné vazby. To je však pouze obecný rámec, který je nutné doplnit a rozvinout specifickými metodami a nástroji řízení, typickými nebo žádoucími v prostředí ITV. Na tyto specifické oblasti jsou zaměřeny dílčí aktivity v rámci KA02.
 • Samostatná pozornost je proto věnována problematice akreditací k poskytování terciárního vzdělávání, dále stanovení hlavní politiky terciárního vzdělávání – posuzování přidané hodnoty studia a hodnocení dlouhodobé zaměstnatelnosti absolventů ITV. Pro stanovení cílů a politik ITV bude důležité znát specifické požadavky na efektivní vzdělávání studentů mimořádně nadaných a studentů s různými druhy a stupni tělesných hendikepů. K těmto problematikám jsou zpracovávány studie, z nichž budou zpracována doporučení pro aplikace v rámci systému managementu každé jednotlivé ITV.
 • Dalším důležitým prvkem ovlivňujícím kvalitu vzdělávání je organizování studia – důsledky Boloňského procesu – strukturované studium.
 • Zbývající dílčí aktivity představují konkrétní nástroje řízení ve specifickém prostředí ITV. Jedná se o metodiku zjišťování spokojenosti studentů v průběhu studia, metodiku hodnocení spokojenosti absolventů a zaměstnavatelů s kompetencemi získanými studiem na ITV a metodiku periodického hodnocení akademických pracovníků.

Finálním výstupem bude metodická příručka, která umožní každé ITV zavést odpovídající systém managementu, který bude maximalizovat efekty u jejích cílových skupin (individuální, diferencující zájem) a současně dovolí vzájemné srovnání na bázi obecného rámce normy ISO 9001.

 

(!)EDITOVAT

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty