Klíčová aktivita 3 – Komplexní hodnocení kvality

Náplní činnosti KA3 je navrhnout a následně ověřit metodiku hodnocení kvality ITV v ČR.

 

 

Proč potřebujeme hodnotit kvalitu ITV?

 • Potřeba hodnotit kvalitu ITV vychází z potřeby jednak ITV samotné. Jestliže chceme cíleně ovlivňovat fungování ITV tak, aby naplňovala požadavky a očekávání, které jsou na ni kladeny, musíme se při jejich řízení opírat o relevantní data.
 • Potřeba hodnotit kvalitu ITV je požadována i externími subjekty ITV (studenti, zaměstnavatelé, zřizovatelé apod.) proto, aby měli k dispozici data pro své rozhodování.

 

Činnost týmu expertů KA3 představuje jednotlivé dílčí etapy:

 • Vymezit vnímání kvality ITV
 • Definovat produkty ITV, jejich odběratele, požadavky a očekávání, které odběratelé produktů ITV kladou na ITV
 • Porovnat existující přístupy k hodnocení kvality ITV
 • Navrhnout Model hodnocení kvality ITV vycházející z provedeného porovnání existujících přístupů
 • Navrhnout metodiku hodnocení kvality ITV zahrnující jak vnitřní, tak i vnější hodnocení.
 • Navrženou metodiku ověřit na vybraných ITV
 • Na základě poznatků získaných z pilotního ověření vydat finální podobu Metodiky komplexního hodnocení kvality ITV.

 

(!)EDITOVAT

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty