Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu)

Tato metodická příručka byla koncipována a zpracována na základě několika východisek, jež lze obecně popsat jako proměnu společensko-ekonomických podmínek, která v komerční sféře vedla v uplynulé dekádě k uplatnění zákaznického principu (odvíjí se od požadavků zákazníků / příjemců produktů); předkládaný materiál rovněž reaguje na změnu vnějších podmínek, kterou způsobilo rozvinutí stylu managementu, nazývaného jako TQM (Total Quality Management). Tyto změny musely logicky zasáhnout i akademické prostřední – poskytování vzdělávání musí být bráno jako služba. Metodická příručka podává vedení institucí terciárního vzdělávání návod, jak se přizpůsobit potřebám TQM, komplexnímu řízení kvality. Závěrečná kapitola Metodiky je koncipována jako „case study“ kvality systému řízení na Fiktivní vysoké škole v ČR.

(!)EDITOVAT

Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnosti procesů v ITV)

Materiál vychází z předpokladu, že i instituce terciárního vzdělávání (stejně jako jiné podnikatelské instituce/organizace) by měly své činnosti a procesy řídit za účelem monitorování a zlepšování pomocí tzv. ukazatelů výkonnosti procesů. Tato Metodika definuje praktický procesní postup pro stanovení ukazatelů výkonnosti pro potřeby akademického prostředí. Věnuje se rovněž problematice tzv. povinných a provozních ukazatelů výkonnosti procesů ve vztahu k hlavním, řídicím a podpůrným procesům institucí terciárního vzdělávání. Metodika popisuje 14 etap, které prakticky poslouží vysokým školám jako návodná pomůcka.

(!)EDITOVAT

Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kvality vzdělávacího procesu)

Materiál představuje stručnou rekapitulaci závěrů, kterých bylo dosaženo v průběhu řešení projektu IPN KVALITA, a to prostřednictvím vzdělávacích seminářů, workshopů či konferencí, které byly určeny cílové skupině – samotným institucím terciárního vzdělávání / vysokým školám. Předkládané „pokyny“ poslouží k vytvoření, udržování a zlepšování systému managementu vysokých škol, jenž bude orientován na dosahování kvalitních výstupů.

(!)EDITOVAT

Vysoké školy a kvalita péče o nadané studenty

Studie směřuje svou pozornost k vyhledávání a podpoře talentovaných jedinců ve vysokoškolském prostředí. V úvodu zhodnocuje stav péče o nadané v evropských zemích, dále se věnuje informačním technologiím jako zdroji získávání informací a komunikace, problematice masifikace, identifikace, poradenství pro vysokoškoláky.

(!)EDITOVAT

Kvalita vzdělávacího procesu s ohledem na etické aspekty

Kvalita vzdělávacího procesu je obecně posuzována podle přínosu, který tento proces měl na utváření kompetencí absolventa. Přitom tyto kompetence mají široké spektrum – odborné znalosti, jazykové dovednosti, způsobilost k týmové spolupráci, schopnost vést pracovní tým a také povědomí o důležitosti etického chování v budoucí profesi.  Studie se věnuje roli prostředí, ve kterém se studující během vzdělávacího procesu vyskytoval, stupni uplatňování akademické etiky na vysoké školy, kterou vystudoval.

(!)EDITOVAT

Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol

Dva sociologické průzkumu realizované v rámci IPN KVALITA se zabývají hodnocení kvality výuky českých vysokých škol nejen z pohledu českých vysokoškolských studentů, ale také z pohledu zahraničních studentů studujících v ČR. Předkládají pohled na studentské posuzování kvality, obsahují vždy přehledovou a empirickou část. Přílohy pak tvoří pilotované a doporučení dotazníky pro provádění studentských hodnocení stejně jako statistická data.

(!)EDITOVAT

Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Dva sociologické průzkumu realizované v rámci IPN KVALITA se zabývají hodnocení kvality výuky českých vysokých škol nejen z pohledu českých vysokoškolských studentů, ale také z pohledu zahraničních studentů studujících v ČR. Předkládají pohled na studentské posuzování kvality, obsahují vždy přehledovou a empirickou část. Přílohy pak tvoří pilotované a doporučení dotazníky pro provádění studentských hodnocení stejně jako statistická data.

(!)EDITOVAT

Přidaná hodnota studia

Studie prozkoumává vztah mezi hodnotami společnosti a procesem vzdělávání a výchovy. Úkolem vzdělávání je vzdělávání je přispívat k rozvoji schopností člověka činit úsudky, které obsahují pravdu. Studie upozorňuje, že to, co ve skutečnosti děláme ve vzdělávání, je snaha pěstovat úsudky, které budou pravdivé pro jakékoliv objektivní morální reality, kterým člověk bude muset čelit.

(!)EDITOVAT

Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'

Studie prozkoumává vztah mezi hodnotami společnosti a procesem vzdělávání a výchovy. Úkolem vzdělávání je vzdělávání je přispívat k rozvoji schopností člověka činit úsudky, které obsahují pravdu. Studie upozorňuje, že to, co ve skutečnosti děláme ve vzdělávání, je snaha pěstovat úsudky, které budou pravdivé pro jakékoliv objektivní morální reality, kterým člověk bude muset čelit.

(!)EDITOVAT

Strukturované studium v České republice z pohledu mezinárodního srovnání, českých právních norem a strategických dokumentů a statistik vycházejících z matriky studentů

Cílem vysokoškolské politiky v uplynulém období a i současným cílem je zvyšovat kvalitu vysokého školství. Jedním z hlavních cílů uplynulé dekády v rámci priorit ČR, v souladu s Boloňským procesem, byla smysluplná restrukturalizace studijních programů. Obsáhlá analytická studie nahlíží strukturované studium v ČR z pohledu mezinárodního srovnání, českých právních norem a strategických dokumentů či statistik vycházejících z matrik studentů. Závěry studie jsou přínosné zejména z pohledu zhodnocení procesu restrukturalizace studijních programů v uplynulém desetiletí.

(!)EDITOVAT

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty