Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ

Je zřejmé, že instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy v ČR se v současnosti nacházejí v konkurenčním prostředí (nárůst počtu VŠ různého typu, demografický vývoj aj.), ve kterém se nutně musejí chovat jako instituce poskytující služby. Aby o tyto služby byl zájem ze strany odběratelů (studenti VŠ, zaměstnavatelé absolventů VŠ, zadavatelé projektů VaV, zástupci praxe), musí být tyto služby kvalitní. Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ vychází z předpokladu, že kvalitní služba splňuje, nebo i překračuje požadavky na ni kladené. Metodika se proto zaměřuje na komplexní hodnocení kvality, které zahrnuje hodnocení výsledků (toho, čeho VŠ dosáhla v minulosti), hodnocení vytvořených předpokladů a nástrojů (toho, co a jak VŠ činí v dnešní době). Metodika, založená na EFQM (European Foundation for Quality Management) Modelu Excellence 2013, představuje důležitý nástroj, který vysokým školám umožňuje posoudit aktuální úroveň dosahované kvality dané instituce, sledovat její vývoj, vyhodnotit dopady opatření, které VŠ provádí s účelem udržení, resp. zvýšení úrovně kvality.

(!)EDITOVAT

Dotazník pro hodnocení kvality ITV/VŠ

Nabízený dotazník usnadňuje zájemcům z řad ITV/VŠ zjistit svou pozici na stupnici excelence – komplexně pojímané kvalitě. V tomto dotazníku jsou zapracované úpravy adaptované verze přímo do vysokoškolského prostředí, které vychází z osvědčené a vyzkoušené metody pro hodnocení organizací z hlediska různých aspektů, jež společně definují excelenci na základě dosažených výsledků a přístupů, metod a nástrojů, nezbytných k dosažení těchto výsledků.

(!)EDITOVAT

Proforma formuláře: Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky

IPN KVALITA v tomto materiálu předkládá praktický formulář, který zohledňuje jednak proforma předpoklady a jednak proforma výslekdy. Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky stejně jako Kritéria 6–9 Výsledky slouží jako pomůcka vysokým školám pro posuzování reality vůči jednotlivým kritériím hodnocení kvality ITV/VŠ a je tvořena souborem tzv. naváděcích bodů. Proforma formuláře jsou vytvořeny tak, aby je jakýkoliv zájemce mohl ihned využít v praxi.

(!)EDITOVAT

Proforma formuláře: Kritéria 6–9 Výsledky

IPN KVALITA v tomto materiálu předkládá praktický formulář, který zohledňuje jednak proforma předpoklady a jednak proforma výslekdy. Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky stejně jako Kritéria 6–9 Výsledky slouží jako pomůcka vysokým školám pro posuzování reality vůči jednotlivým kritériím hodnocení kvality ITV/VŠ a je tvořena souborem tzv. naváděcích bodů. Proforma formuláře jsou vytvořeny tak, aby je jakýkoliv zájemce mohl ihned využít v praxi.

(!)EDITOVAT

Vzorová Zpráva o vnitřním hodnocení kvality

Při pilotáži komplexního modelu hodnocení kvality ITV/VŠ vzešla potřeba vytvořit návodnou, praktickou Zprávu o vnitřním hodnocení kvality. Tento materiál tak nabízí případovou studii o průběhu a vypracování Zprávy na Vysoké fiktivní škole. Zohledňuje všechna kritéria (9), která jsou adaptací EFQM Modelu Excellence. Nedílnou součástí této Zprávy je i dokument Seznam silných a slabých stránek pro každé z 32 dílčích kritérií komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ.

(!)EDITOVAT

Souhrn slabých a silných stránek vnitřního hodnocení kvality

Při pilotáži komplexního modelu hodnocení kvality ITV/VŠ vzešla potřeba vytvořit návodnou, praktickou Zprávu o vnitřním hodnocení kvality. Tento materiál tak nabízí případovou studii o průběhu a vypracování Zprávy na Vysoké fiktivní škole. Zohledňuje všechna kritéria (9), která jsou adaptací EFQM Modelu Excellence. Nedílnou součástí této Zprávy je i dokument Seznam silných a slabých stránek pro každé z 32 dílčích kritérií komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ.

(!)EDITOVAT

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty