Postup vytváření metodiky hodnocení vzdělávací činnosti vysokých škol

FotkyFoto_23359112_XS
06. červen 2012

Úkol klíčové aktivity 1, která se zabývá v rámci IPN Kvalita oblastí vzdělávání, je dvojí: jednak vytvořit model hodnocení základního vysokoškolského procesu (tedy procesu vzdělávací činnosti), jednak promítnout výsledky tohoto evaluačního modelu do modelu komplexního hodnocení kvality,  který je za použití metody EFQM ověřován v rámci klíčové aktivity 3 IPN Kvalita.

Konkrétním výstupem této části klíčové aktivity 1 bude tedy metodika hodnocení vzdělávací  činnosti vysoké školy ve formě publikace a zařazení nezbytných postupů jejího naplňování do dotazníků vnitřního hodnocení kvality.

Celá tato činnost je chápána především jako součást procesu řízení kvality školy: v první fázi jako nástroj poznání průběhu procesu vzdělávání a ve druhé, navazující fázi jako nástroj zvyšování kvality.

Postup dosažení stanovených cílů je úzce spjat s návazností IPN Kvalita na IPN Q-Ram. Je tak využito a zúročeno znalostí a zkušeností pracovníků vysokých škol, kteří se podíleli na ověření metodiky reformy kurikula studijních programů cestou výstupů z učení. Na závěrečném semináři ověřování pilotní implementace tvorby výstupů z učení, který IPN Q-Ram  konal  v listopadu 2011 v Olomouci, bylo vytipováno  deset  vysokých škol, s nimiž IPN Kvalita spolupracuje při ověření  metody hodnocení deklarovaných výstupů z učení. Tohoto procesu pilotní implementace se účastní

Univerzita Karlova
Vysoká škola ekonomická v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Vysoká škola hotelová Praha
České vysoké učení technické v Praze
Západočeská univerzita v Plzni
Jihočeská univerzita České Budějovice
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Palackého Olomouc
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

V současné době vrcholí realizace vstupních řízených rozhovorů s experty těchto škol. Cílem je dohodnout s vybranými fakultami a obory studia dopracování výstupů z učení, jak byly vytvořeny v rámci Q-Ram, o adekvátní metody výuky; tyto metody mají být formulovány tak, aby bylo posléze možno reálně posoudit dosažení deklarovaných výstupů – znalostí, dovedností a kompetencí studentů. Metody výuky musí být přitom popsány nikoli jako doposud z pohledu činností pedagoga, ale z pohledu činností studentů v procesu výuky. Jak závěrečné, tak i průběžné formativní hodnocení studentů musí zajišťovat definovaný výstup z učení. Výběr takto komlexně zpracovaných předmětů z hlediska výstupů z učení a metodik jejich realizace přitom obsáhne – v rámci daných možností – škálu různorodých předmětů: od předmětů orientovaných na získávání znalostí po předměty směrované především ke zíáskání dovedností.

Takto reformované předměty (jejich kurikula) budou na uvedených školách reálně nasazeny do výuky v zimním semestru akdemického roku 2012/13 a podrobeny detailnímu hodnocení jak z pozice studentů, tak i pedagogů a vedení fakult ve zkouškovém období v lednu-únoru 2013.

Výsledky tohoto pilotního ověření se pak stanou podstatnou součástí návrhu obecné metodiky zpracování hodnocení dosažených výstupů z učení v rámci IPN Kvalita.

 

 

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty

Zveme na semináře „Jak rozvíjet kvalitní vysokoškolské vzdělávání – zkušenosti a doporučení“

IPN KVALITA ve dnech 6. a 13. května uspořádá diseminační semináře v oblasti vzdělávání a zvyšování kvality vzdělávací činnosti VŠ (klíčová aktivita 1). Cílem seminářů bude představit metodiku hodnocení a zvyšování kvality vzdělávacího procesu na vysokých školách, která spočívá ve vzájemném propojení definovaných výstupů z učení, způsobů vzdělávání a metod hodnocení.

Seminář – Zajišťování a hodnocení kvality přípravy učitelů v ČR

Ve dnech 2. a 3. dubna 2014 se v Kašperských Horách (hotel Šumava) uskuteční seminář klíčové aktivity 1/B – fakulty vzdělávající učitele. Seminář je určen pro rozšířený tým hodnotitelů z pilotního ověřování, řešitelům IPN KVALITA, zástupcům vysokých škol a fakult vzdělávajících učitele, učitelským asociacím, Akreditační komisi, zřizovatelům škol, členům školských výborů Poslanecké sněmovny a Senátu, zaměstnavatelům atd.

Cílem akce je seznámit vysoké školy a další aktéry v oblasti přípravy učitelů s dosavadními výstupy klíčové aktivity 1/B, umožnit diskusi k výstupům a zajistit poslední úpravy závěrů před ukončením projektu IPN KVALITA.

Postup vytváření metodiky hodnocení vzdělávací činnosti vysokých škol

Úkol klíčové aktivity 1, která se zabývá v rámci IPN Kvalita oblastí vzdělávání, je dvojí: jednak vytvořit model hodnocení základního vysokoškolského procesu (tedy procesu vzdělávací činnosti), jednak promítnout výsledky tohoto evaluačního modelu do modelu komplexního hodnocení kvality,  který je za použití metody EFQM ověřován v rámci klíčové aktivity 3 IPN Kvalita.