Mezinárodní workshop umožnil doladit výstupy projektu

mewo_
06. leden 2014

Představit a případně upravit výstupy projektu před jejich finalizací a oficiálním zveřejněním. To bylo cílem dvoudenního mezinárodního workshopu IPN KVALITA, na němž se 4.–5. 12. 2013 v pražském hotelu Diplomat sešlo kolem sto padesáti spolupracovníků a řešitelů projektu. „Tři roky jsme pracovali na řešení projektu víceméně odděleně a dnes je to poprvé, kdy se scházíme dohromady,“ zdůraznila význam společného setkání napříč všemi klíčovými aktivitami projektu doc. Ing. Eva Münsterová, CSc., zástupkyně hlavního odborného garanta projektu.

V rámci jednotlivých tematických bloků zazněly příspěvky reprezentující tři klíčové aktivity projektu. Prostor podělit se se svými zkušenosti dostaly také vysoké školy, které se zapojily do pilotní implementace navrhovaných metodik. Ucelený pohled na kvalitu v terciárním vzdělávání pak doprovázelo vystoupení zahraničních expertů (SR, USA, UK, NL, GER atp.).

Dvoudenní workshop tak završil etapu analytické práce a shrnul dosažené výsledky z pohledu pilotních škol i expertů projektu. V prvním čtvrtletí roku 2014 přejde IPN KVALITA do fáze syntézy navrhovaných přístupů hodnocení kvality a zformuluje závěry jednotlivých klíčových aktivit do ucelených metodik či podpůrných materiálů.

Účastníci workshopu měli možnost se v pěti blocích seznámit s výsledky prací v rámci jednotlivých klíčových aktivit a poslechnout si zkušenosti vysokých škol, které jejich výstupy ověřovaly v praxi. Kromě toho byly příspěvky domácích aktérů konfrontovány s přístupy ze zahraničí, jež prezentovali odborníci působící jinde v Evropě a v USA.

Shrnující videoreportáž z dvoudenního workshopu.

 

Řízení kvality na dobré cestě 

Hned zpočátku workshopu ujistil ve své prezentaci o managementu kvality na VŠ doc. Ing. Alois Fiala, CSc., garant KA2, zástupce institucí terciárního vzdělávání, že co se týče obecného rámce pro hodnocení kvality, nemusí se ničeho bát. „Vysoké školy nemají problém naplnit ISO 9001, základní principy řízení tam nechybí," shrnul své poznatky z pilotáže na VŠ. Tuto skutečnost potvrdila také pohledem „z druhé strany" pracovnice certifikačního orgánu Ing. Anna Krásová, která nicméně vyzdvihla nutnost spolupráce vedení VŠ. „Žádná škola nemusí mít obavy, že by neprošla certifikací, pokud je podpora vedení a snaha všech zúčastněných," uvedla.

Přínosné pilotáže

Reprezentanti škol, které se zapojily do ověřování metodik, hodnotili svou zkušenost z pilotáže převážně pozitivně. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., ze soukromé Vysoké školy podnikání považoval účast v IPN KVALITA za jednoznačný přínos. I díky němu získala podle jeho slov VŠP před nedávnem Národní cenu kvality ČR. „Nebýt projektu, o kterém dneska hovoříme, naše škola by tuto cenu nedostala," poděkoval kolegům. 

Tříbení názorů

Jedním z témat, jež mezi účastníky workshopu budila živou diskusi, bylo pojetí studenta jako zákazníka. Zákaznický přístup obhajoval například ekonom prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. Na základě své letité zkušenosti z USA, kde vyučuje na Fordham University, vysvětlil, že „zákazník není slovo, ale zodpovědná funkce, kdy dotyčný kontroluje kvalitu zboží a služeb." Doc. Münsterová, jež celý tematický blok moderovala, odlišnost pohledů na toto téma uvítala. „Právě tříbení názorů je smyslem tohoto setkání a je třeba brát všechny postoje v úvahu," dodala k debatě nad touto problematikou.

Kromě specifických norem a tržního přístupu nicméně někteří v diskusi zdůrazňovali také potřebu skutečného vztahu ke kvalitě. Pokud mají metodiky fungovat, „musí se do toho jít srdcem a musí se tomu věřit," prohlásila Ing. Ivana Mazínová ze Západočeské univerzity v Plzni, jež se účastnila pilotního ověřování. Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc., zase v souvislosti s vnitřním hodnocením kvality apeloval, „aby nebylo jednorázovou kampaní, ale stalo se přirozenou součástí systému."

Finální výsledky v dubnu

Závěr dvoudenního setkání se nesl v optimistickém duchu. „Potvrdili jsme si zde správnost našeho přístupu," ocenil hlavní odborný garant IPN KVALITA, prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c., s tím, že „hrajeme otevřenou hru a je dobré si v rámci projektu vyříkat, co se nám líbí a co ne". Prof. Rais také poděkoval všem účastníkům workshopu za jejich nasazení. „To je to nejcennější," uvedl. Povzbudivá slova měla pro hosty také doc. Münsterová. „Myšlenky projektu se spontánně ujaly na vysokých školách, kde ožívají a šíří se," vyzdvihla jeden z přínosů projektu.

 

Závěrečná konference IPN KVALITA se uskuteční v dubnu 2014 v Praze.

 

 

PROGRAM

středa | 4. 12. 2013

9:00–9:30 Registrace účastníků, občerstvení 
9:30–9:40 Úvodní slovo náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy
9:40–10:15

Zahájení semináře a úvodní přednášky

 • Informace o struktuře a cílech IPN Kvalita. Obecné zkušenosti z řešení (Karel Rais)
 • Kvalita vzdělávání u nás i ve světě (Milan Zelený, USA)
10:15–12:30

1. BLOK – Klíčová aktivita KA2: Management kvality v ITV/VŠ

 • Systém managementu kvality pro ITV/VŠ (Alois Fiala)
 • Vystoupení pilotních VŠ
 • Přístupy k managementu kvality na vysokých školách v zahraničí (Hana Tomasek, USA)
 • Validita a význam zvoleného přístupu a prezentovaných výsledků IPN Kvalita – KA 2 (Emil Helienek, UK)
 • Diskuse účastníků
12:30–13:30 Občerstvení formou rautu
13:30–15:45

2. BLOK – Klíčová aktivita KA1/A: Stanovení cílů pro zabezpečení kvality v oblasti vzdělávání

 • Zabezpečení a hodnocení kvality vzdělávacího procesu na vysokých školách cestou výstupů z učení (Petr Pabian, Lenka Valová, Radko Rajmon)
 • Vystoupení pilotních VŠ
 • Quality Culture in Germany under the frame of implementing the Bologna Process in the German Higher Education Institutions (Peter Zervakis, GER)
 • Validita a význam zvoleného přístupu a prezentovaných výsledků IPN Kvalita – KA1/A (Jaroslava Stašková, SR)
 • Diskuse účastníků
15:45–16:15 Coffee break
16:15–18:30

3. BLOK – Klíčová aktivita KA1/B: Fakulty připravující učitele

 • Požadavky na vzdělávání učitelů v ČR (Jana Coufalová)
 • Vystoupení pilotních VŠ
 • Podpora pregraduálního vzdělávání učitelů v ČR postavená na výsledcích a požadavcích, které vzešly z aktivity KA1/B IPN Kvalita a které budou další etapy připraveného OP naplňovat a školy s finanční podporou implementovat (Pavla Růžková, MŠMT; Glynn Kirkham, UK)
 • Validita a význam zvoleného přístupu a prezentovaných výsledků IPN Kvalita – KA1/B (František Ježek, ČR)
 • Diskuse účastníků

 

čtvrtek | 5. 12. 2013

9:00–9:30 Registrace účastníků, občerstvení 
9:30–12:00

4. BLOK – Klíčová aktivita KA3: Komplexní přístup k zabezpečování a hodnocení vality v systému vysokých škol (1. část)

 • Hodnocení kvality vysokých škol s využitím Modelu Excelence EFQM (Jaroslav Nenadál, Milan Hutyra)
 • Vystoupení pilotních VŠ
 • Přístup k hodnocení kvality na vysokých školách z pohledu zahraniční praxe (Marion Beltman, Holandsko)
 • Validita a význam zvoleného přístupu a prezentovaných výsledků IPN Kvalita – KA3 (Hana Žufanová)
 • Diskuse účastníků
12:00–13:00

Občerstvení formou rautu

13:00–15:00

5. BLOK – Klíčová aktivita KA3: Komplexní přístup k zabezpečování a hodnocení vality v systému vysokých škol (2. část)

 • Souhrn klíčových výstupů IPN Kvalita připravený k aplikaci do systému VŠ/ITV (Petr Kazík)
 • Evropská cena za kvalitu pro univerzitu – příčiny a důsledky (Milan Trčka)
 • Diskuse účastníků
15:00–15:30  Coffee break
15:30–16:30 

Závěrečná vystoupení a ukončení semináře 

 • Návrh národního systému pro komplexní vnitřní a vnější hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání/vysokého školství (Karel Rais)
 • Diskuse účastníků
 

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty