Pilotní ověřování metodiky komplexního hodnocení kvality ITV

25. březen 2012

V tomto období je zahajována realizace pilotního ověřování Metodiky komplexního hodnocení kvality ITV, která byla vypracována expertním týmem klíčové aktivity 3 IPN Kvalita pod vedením doc. Ing. Milana Hutyry, CSc..

Na základě výzvy hlavního garanta projektu prof. Ing. Karla Raise, CSc. MBA projevila svůj zájem o zapojení do tohoto pilotního ověřování řada vysokých škol. Za tento enormní zájem všem školám velice děkujeme.

S ohledem na kapacitní možnosti projektu nebylo možné přistoupit k realizaci ověřování na všech z nich. Výběr škol byl proveden tak, aby na základě sledovaných kritérií (druh – veřejné, státní, soukromé; typ – technické, humanitní, umělecké; lokalita) co nejlépe reprezentovaly celou škálu českých vysokých škol.

Pilotní ověření Metodiky komplexního hodnocení kvality ITV se uskuteční na těchto vysokých školách:

JAMU Brno
Moravská vysoká škola Olomouc
Ostravská univerzita Ostrava
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita obrany Brno
Vysoká škola hotelová s.r.o. Praha
Vysoká škola podnikání a.s. Ostrava
Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoké školy, které o ověřování metodiky projevily zájem, ale nemohly být z kapacitních důvodů akceptovány, dostaly možnost otestovat připravenou metodiku ve vlastní režii s konzultační podporou expertů KA3. Tato forma spolupráce byla dosud zahájena na následujících 7 ITV/VŠ.

Akademie STING, o.p.s. - Brno
DAMU Praha
Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, s.r.o.
Univerzita Pardubice
Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoké učetní technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
České vysoké učení technické v Praze

 

 

 
Dále by vás mohlo zajímat

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty