Zveme na semináře „Jak rozvíjet kvalitní vysokoškolské vzdělávání – zkušenosti a doporučení“

Seminare_kvalita
15. duben 2014

IPN KVALITA ve dnech 6. a 13. května uspořádá diseminační semináře v oblasti vzdělávání a zvyšování kvality vzdělávací činnosti VŠ (klíčová aktivita 1). Cílem seminářů bude představit metodiku hodnocení a zvyšování kvality vzdělávacího procesu na vysokých školách, která spočívá ve vzájemném propojení definovaných výstupů z učení, způsobů vzdělávání a metod hodnocení.

Zároveň experti IPN KVALITA zdůrazní možnosti využitelnosti takto pojaté změny kurikula pro účely tvorby vzdělávacích celků a nabídnou rovněž doporučení konkrétních postupů pro pedagogické pracovníky, vedení škol i vzdělávací politiku. Smyslem diseminačních seminářů je zprostředkovat zkušenosti zástupců devíti vysokých škol, které se zúčastnily pilotní implementace.

Semináře jsou určeny pro široký okruh zájemců z VŠ, od prorektorů a proděkanů pro studijní problematiku, přes vedoucí pedagogických pracovišť a garanty oborů až po pedagogy motivované k rozvoji a zvyšování kvality jejich pedagogické činnosti.

 

Níže máte možnost se na některý ze seminářů registrovat:

Datum  Město  Místo konání   
6. 5. Praha  areál ČZU
posluchárna A II, Kamýcká 961/129, Praha 6 
 
13. 5. Brno rektorát VUT
/ aula, Antonínská 548/1, Brno
 

 

PROGRAM 

je shodný pro oba semináře

9:30–10:00  Registrace účastníků 
10:00–11:30 

Úvodní plenární jednání

představení projektu IPN KVALITA, jeho cílů a výstupů v oblasti vzdělávání

 • cíle vzdělávání
 • výstupy z učení, způsoby vzdělávání a metody hodnocení
 • doporučení konkrétních postupů pedagogickým pracovníkům při využití doporučené metodiky reformy kurikula
 • doporučený postup pro vedení škol a vzdělávací politiku
 • plenární diskuze 
11:30–12:30  Přestávka, polední občerstvení 
12:30–14:00 

První pracovní jednání 4 skupin – prezentace výsledků a zkušeností z pilotního ověření, doporučení postupů

 1. Humanitně zaměřené školy
 2. Přírodovědně zaměřené školy
 3. Technicky zaměřené školy
 4. Ostatní školy 
14:00–14:30 Přestávka
14:30–16:30

Druhé pracovní jednání skupin

 • diskuze o metodikách změny kurikula
 • závěr
 

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty

Videoreportáž z workshopu [prosinec 2013]