Stručně o projektu

Projekt je zaměřen na podporu zajišťování a komplexní hodnocení kvality ve sféře terciárního vzdělávání (TV). Výstupy z projektu posílí motivaci institucí terciárního vzdělávání (ITV) usilovat o kvalitu naplňování jejich poslání, poskytnou návod státu, jak má ve svém nastavení podmínek pro fungování ITV a v nástrojích motivace zohledňovat kvalitu činností těchto institucí. Celkově podpoří realizaci reformy TV.

 rámci projektu budou shrnuty, analyzovány a zobecněny dosavadní zahraniční i tuzemské zkušenosti z oblasti vnitřního a vnějšího zajišťování a hodnocení kvality, včetně existujících nástrojů, metod a systémů hodnocení. Nové nebo méně známé metody budou pilotně testovány a na základě výsledků eventuálně doporučeny ke standardnímu využívání.

Výsledky vnitřního hodnocení budou sloužit k sebereflexi instituce, k cílenému posilování a využívání jejích silných stránek a k odstraňování stránek slabých. Tím bude zvýšena prestiž, konkurenceschopnost a udržitelnost činností instituce ve vybraných oblastech jejího působení. Kromě toho budou výstupy z vnitřního hodnocení, shrnuté ve vlastní hodnotící zprávě instituce, sloužit jako vstupní podklad pro hodnocení vnější. Vnější hodnocení kvality posoudí metodiku a výstupy z vnitřního hodnocení, na místě je ověří, poskytne názor hodnotitelského grémia na silné a slabé stránky instituce, odhalí rezervy a možnosti pro její zdokonalování, poradí cestu k jeho dosažení. K sebereflexi a ke zlepšení informovanosti o kvalitě ITV může sloužit také sdílení zkušeností a vzájemné srovnávání (metody benchmarking) nebo porovnávání srovnatelných institucí (metody ranking).

K řešení projektu a k využívání jeho výsledků je motivován inherentně jak terciární sektor vzdělávání, tak stát a celá společnost. ITV prokazují významné služby společnosti, za což stát poskytuje zdroje na jejich činnost. Protože zdroje rostou pomaleji než celková poptávka po nich, musí terciární sektor vzdělávání a ITV soutěžit o státní dotaci s ostatními segmenty společnosti. To znamená, že musí opakovaně vykazovat své společenské přínosy a prospěšnost, musí neustále nejen zajišťovat, ale i prokazovat svou dobrou kvalitu. Zároveň i stát a společnost mají zájem na dosahování a prokazování dobré kvality systému terciárního vzdělávání, hlavně pak na získávání spolehlivých informací o ní - jak z důvodů mezinárodní prestiže a konkurenceschopnosti, tak jako hlavní poskytovatelé zdrojů a rozhodující subjekty pro jejich alokaci mezi jednotlivé společenské oblasti. Obdobné postoje zaujímají i případní poskytovatelé zdrojů soukromých.

Hlavní výstup z projektu, tj. návrh systému pro komplexní zajišťování a hodnocení kvality v ITV bude vypracován tak, aby výsledky hodnocení byly využitelné orgány státní správy, nezávislými agenturami, samotnými vzdělávacími institucemi, vnitřními a vnějšími odběrateli jejich služeb a výsledků činností, to vše pro zdokonalení jejich informovanosti, pro možnost vyjádření se k systému terciárního vzdělávání a k ovlivňování jeho vývoje. V rámci reformy terciárního vzdělávání může být provozování v projektu vyvinutého systému zakotveno v příslušných legislativních normách, jeho výstupy využity jako informace a podklady pro kategorizaci ITV a navázány na poskytování zdrojů, především finančních.

(!)EDITOVAT

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty