Systém managementu kvality - seminář

23. květen 2012

Dne 23. 5. 2012 se na MŠMT v Praze uskutečnil seminář pro jmenované zástupce jednotlivých ITV s názvem „Systém managementu kvality", který programem navázal na seminář „Hodnocení kvality na VŠ" (9. 2. 2012).

Cílem tohoto semináře bylo zahájení postupného seznamování účastníků ze zásadami managementu kvality v souladu s mezinárodními standardy, které by měly být na českých vysokých školách zavedeny.

Program zahájil zahraniční konzultant projektu doc. Ing. Emil Helienek, CSc., MBA, který účastníky seznámil se systémem monitorování kvality akademických programů na Trent Nottingham University ve Velké Británii, kde působí jako řádný profesor.

Během následujících bloků byla se značnou podporou intenzivní diskuse prezentována následující témata:

 • identifikace procesů v ITV
 • přiřazení organizační struktury – odpovědnost za procesy
 • přiřazení souboru dokumentovaných postupů
 • identifikace zdrojů hlavního procesu vzdělávání
 • monitorování systému managementu kvality

Na závěr semináře byli účastníci seznámeni s dalšími akcemi, které jsou v rámci KA2 IPN Kvalita plánovány. Jednou z těchto akcí bude provedení pilotního auditu na vybraných ITV/VŠ. Tento audit bude realizován na přelomu 2012/2013 dodavatelem vzešlým z výběrového řízení.

Obracíme se na všechny spolupracující ITV/VŠ, aby zvážily své možnosti a nabídly se k prověření svého systému managementu  v rámci pilotního certifikačního auditu (V rámci přípravy k tomuto auditu není nutné, ale nevylučuje se, provádět změny v současném systému managementu – audit poskytne kvalifikovanou zpětnou vazbu a cenné náměty na zlepšování.

Další seminář k této problematice je pláován v termínu 11. 10. 2012.

 
Dále by vás mohlo zajímat

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty