Trvalé efekty

Projekt má implicitně vysokou míru udržitelnosti, která souvisí zejména s tím, že k jeho hlavním výsledkům patří navržení, ověření a implementace nástrojů vnitřního a vnějšího hodnocení kvality, které se v procesu reformy terciárního vzdělávání stanou nedílnou součástí celého systému.

Tomu napomůže i návrh na zřízení instituce, která řadu těchto nástrojů bude aplikovat jak v zájmu státu a veřejnosti (kvalita jako klíčová informace pro financování institucí terciárního vzdělávání a pro všechny relevantní aktéry ve veřejné i soukromé sféře), tak v zájmu jednotlivých institucí terciárního vzdělávání (standardizované hodnocení kvality jako základ volby strategií jejího zvyšování v zájmu úspěchu instituce v konkurenčním prostředí).

Proškolená cílová skupina (akademičtí, řídící a další pracovníci ITV, zainteresovaní představitelé neakademické sféry) se stane základem pro trvalé periodické hodnocení kvality v terciárním sektoru vzdělávání. Zkušenosti získané při řešení projektu se stanou podkladem například pro činnost Akreditační komise (AK). Ta je dosud chápána převážně jako orgán státní správy, který povoluje uskutečňování studijních programů na základě hodnocení předpokladů a vstupů ITV. Hodnocení jejich kvality ITV by mělo zohledňovat především jejich předpoklady a výstupy. Projekt však nepředjímá přímý vliv svých výsledků na legislativní vymezení postavení a činnosti AK v rámci reformy terciárního vzdělávání.

Na podkladě shromážděných zkušeností bude koncipován plán periodického hodnocení kvality s předpokladem opakovaného hodnocení všech institucí. V rámci 5leté udržitelnosti projektu po skončení jeho řešení. Toto bude předmětem ročních MZ o udržitelnosti projektu. V následných fázích po skončení projektu se budou ITV finančně spolupodílet na nákladech prováděného hodnocení.

(!)EDITOVAT

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty