Proběhlo první zasedání dozorčí rady

dozorci_rada
21. říjen 2013

Dne 16. 10. se konalo ve Velkém zrcadlovém sále zasedání dozorčí rady projektu KVALITA. Úvodní slovo pronesl náměstek ministra pro vysoké školství a výzkum, Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda, který shrnul hlavní přínosy projektu a poukázal na nutnost praktického využití dosažených výsledků. 

Vyzdvihnul vzájemnou propojenost mezi jednotlivými individuálními projekty národními a rovněž tak upozornil na možnost průběžného oponování již zveřejněných výsledků.

Poté navázal předseda dozorčí rady, emeritní rektor ČVUT, prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. Ten zúčastněným kolegům z akademických institucí zdůraznil roli dozorčí rady jakožto orgánu poskytujícího podporu jednotlivým individuálním projektům národním při dosahování jejich stanovených cílů. Poté byl schválen statut a jednací řád dozorčí rady a to jednomyslně a bez připomínek.

Dále vystoupil hlavní odborný garant projektu KVALITA, prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c., rektor VUT v Brně. Představil prezentaci projektu, v níž shrnul jeho hlavní cíle. Poukázal na dosavadní výsledky v rámci jednotlivých klíčových aktivit. Podrobněji popsal závěrečnou fázi projektu, v rámci níž vznikl koordinačně-realizační tým mající za cíl propojení výstupů jednotlivých klíčových aktivit. A právě k této syntéze by měl sloužit konečný model hodnocení podle EFQM.

V závěrečné diskuzi dozorčí rada probrala vznesené připomínky a možnosti jejich řešení. Další jednání dozorčí rady proběhne v horizontu 6 měsíců, kdy se rada zaměří především na naplňování klíčových aktivit, plnění monitorovacích indikátorů a dodržování stanoveného harmonogramu. 

 
Dále by vás mohlo zajímat

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty