Zdůvodnění potřebnosti

V posledních dvaceti letech se v důsledku změny ekonomiky dramaticky změnily také potřeby terciárního vzdělávání vzhledem k jeho cílům a obsahu. Roste oprávněná obava, aby dalekosáhlé a rychlé změny v terciárním vzdělávání nezpůsobily pokles jeho kvality. Proto se zdůrazňuje nutnost její podpory, řízení a hodnocení, přičemž požadavky na tyto procesy se průběžně zvyšují, sjednocují a institucionalizují.

R je od roku 1999 signatářskou zemí Boloňského procesu a řídí se jeho požadavky. Problematikou kvality se proto systematicky zabývají jak ITV samotné, tak orgány a instituce státní správy a společnosti. Avšak oblasti vnitřního a vnějšího hodnocení kvality v ITV a vnějšího hodnocení kvality hodnotitelských agentur, nejsou v ČR rovnoměrně rozvinuty, což je slabou stránkou. Za pomoci navrhovaného projektu by tento stav měl být zlepšen.

Stále rostou požadavky na komplexnost pojetí kvality, na procesní a kvantitativní přístupy k jejímu hodnocení i na využití výsledků hodnocení. Jde též o navázání prokázané kvality na zdroje, především finanční. To vše vyžaduje odzkoušení a zavádění i metod dosud méně obvyklých nebo v našem prostředí nových. Také tomuto cíli má sloužit navrhovaný projekt.

Hlavním výstupem z projektu bude návrh na zabezpečení systému pro vnitřní a vnější komplexní hodnocení kvality v oblasti terciárního vzdělávání ČR (ten zde dosud chybí) a současně bude navržena celostátní instituce, která bude tento systém trvale podporovat a provozovat.

Bude vytvářen v úzké vazbě na obdobné systémy v zahraničí, bude respektovat požadavky evropských dokumentů a bude čerpat poznatky z mezinárodních projektů.

(!)EDITOVAT

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty